واژه نامه های پزشکی عربی و نقش و اهميت آن در گردشگري سلامت

كود المقالة : 1005-CNF0122169034 (R1)
المؤلفون
جامعة سمنان
المتسخلص
مقاله حاضر با هدف معرفي مهم ترين اصطلاحنامه هاي پزشکی به زبان عربي در ايران تدوين شده است تا راهنمايي براي محققان مختلف در حوزه پزشکی سلامت به زبان عربي باشد.
روش تحقيق حاضر روش مروري و كتابخانه اي مي باشد. ابزار تحقيق نيز كتابشناسي ملي ايران بوده است.
يافته ها نشان داد كه در حوزه اصطلاحنامه ها و واژه نامه هاي تخصصي پزشکی به زبان عربي بيش از 30 رفرنس در كتابشناسي ملي ايران ثبت شده است. اين كتابها بيشتر از نوع تاليفي بوده است و بيشتر در ايران منتشر شده است. از ناشرين مهم دانشگاهي در حوزه اصطلاحنامه ها واژه نامه هاي تخصصي پزشکی به زبان عربي مي توان به دانشگاه علوم پزشکی ايران،‌دانشگاه تهران و دانشگاه سمنان نام برد. كشورهايي همچون فرانسه،‌آلمان،‌ لبنان‌،عمان،‌عراق،‌ هند از ناشرين خارجي بوده اند كه در زمينه انتشار كتاب هاي حوزه اصطلاحنامه ها و واژه نامه هاي تخصصي پزشکی به زبان عربي نقش داشته اند.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات
 
عنوان المقالة الخاصة بالمؤتمر [Persian]
واژه نامه های پزشکی عربی و نقش و اهميت آن در گردشگري سلامت
المؤلفون [Persian]
حسین مرادی مقدم
المتسخلص [Persian]
مقاله حاضر با هدف معرفي مهم ترين اصطلاحنامه هاي پزشکی به زبان عربي در ايران تدوين شده است تا راهنمايي براي محققان مختلف در حوزه پزشکی سلامت به زبان عربي باشد.
روش تحقيق حاضر روش مروري و كتابخانه اي مي باشد. ابزار تحقيق نيز كتابشناسي ملي ايران بوده است.
يافته ها نشان داد كه در حوزه اصطلاحنامه ها و واژه نامه هاي تخصصي پزشکی به زبان عربي بيش از 30 رفرنس در كتابشناسي ملي ايران ثبت شده است. اين كتابها بيشتر از نوع تاليفي بوده است و بيشتر در ايران منتشر شده است. از ناشرين مهم دانشگاهي در حوزه اصطلاحنامه ها واژه نامه هاي تخصصي پزشکی به زبان عربي مي توان به دانشگاه علوم پزشکی ايران،‌دانشگاه تهران و دانشگاه سمنان نام برد. كشورهايي همچون فرانسه،‌آلمان،‌ لبنان‌،عمان،‌عراق،‌ هند از ناشرين خارجي بوده اند كه در زمينه انتشار كتاب هاي حوزه اصطلاحنامه ها و واژه نامه هاي تخصصي پزشکی به زبان عربي نقش داشته اند.
الكلمات الرئيسية [Persian]
واژه نامه هاي تخصصي پزشکی، زبان عربي، گردشگري سلامت