المتحدثون الرئيسيون

09:30 - 09:45

محاضرة

اهمیت گنجاندن درس کارآفرینی در برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی و تبیین روش‌های اجرای آن

آقای دکتر فرامرز میرزایی - نایب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

نایب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

 عنوان سخنرانی:
«اهمیت گنجاندن درس کارآفرینی در برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی و تبیین روش‌های اجرای آن»


 

به صورت مجازی و از طریق سامانه ادوبی کانکت دانشگاه

 

 

09:45 - 10:00

محاضرة

سخنرانی مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

خانم دکتری کبری روشنفکر - مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

 سخنرانی خانم دکتری کبری روشنفکر - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با عنوان:

زبان عربی برای اهداف ویژه


 

به صورت مجازی و از طریق سامانه ادوبی کانکت

 

 

10:15 - 10:30

محاضرة

سخنرانی مناسبات ادبیات عربی و پزشکی در جهان اسلام

آقای دکتر حامد آرضایی - عضو هیأت علمی گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

سخنرانی آقای دکتر حامد آرضایی 

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو آکادمی علوم پزشکی ایران  (گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)

با عنوان: مناسبات ادبیات عربی و پزشکی در جهان اسلام