• توجه به میراث کهن اسلامی ایرانی و ارتباط آن با رشته زبان و ادبیات عربی
  • تقویت ارتباط دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته با جامعه وصنعت
  • معرفی زمینه‌های شغلی جدید برای دانش آموختگان رشته