تحلیل و پردازش شیوه‌های سازمان بندی معنایی در متن ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب "القانون في الطب" ابن سینا

كود المقالة : 1002-CNF0122169034 (R1)
المؤلفون
1أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان
2طالب الدکتوراه فی فرع اللغة العربية و آدابها بجامعة حکیم سبزواری
المتسخلص
سازمان بندی معنایی یک متن به معنای ایجاد نظم و انسجام در ساختار معنایی آن با استفاده از روش‌ها و استانداردهای تعیین شده در تئوری‌های مختلف. امروزه برای سازمان بندی معنایی یک متن از شیوه‌های متفاوتی به کارگرفته می‌شود که برخی از آنها عبارت است از: بازگشت ناقص، حذف، ارجاع، استفاده از ترکیبات با شیرازه، همپایگی و... . در این جستار، ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب" القانون في الطب" ابن سینا با استفاده از مؤلفه‌های مذکور و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. برآیند پژوهش نشان می‌دهد مسعودی سعی کرده در اغلب موارد از روش‌های سازمان بندی معنایی استفاده کند تا متنی خوانا و روان ارائه دهد و مخاطب از این طریق، بتواند مفاهیم و مضامین را، راحت‌تر و بهتر دریافت کند. علاوه بر این مترجم با در نظر گرفتن موقعیت و بافت متن، متن عربی را به متن فارسی پیوند زده است و ترجمۀ او یک ترجمۀ قابل قبول و با کیفیت می‌باشد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات
 
عنوان المقالة الخاصة بالمؤتمر [Persian]
تحلیل و پردازش شیوه‌های سازمان بندی معنایی در متن ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب "القانون في الطب" ابن سینا
المؤلفون [Persian]
علی اکبر نورسیده، مسعود سلمانی حقیقی
المتسخلص [Persian]
سازمان بندی معنایی یک متن به معنای ایجاد نظم و انسجام در ساختار معنایی آن با استفاده از روش‌ها و استانداردهای تعیین شده در تئوری‌های مختلف. امروزه برای سازمان بندی معنایی یک متن از شیوه‌های متفاوتی به کارگرفته می‌شود که برخی از آنها عبارت است از: بازگشت ناقص، حذف، ارجاع، استفاده از ترکیبات با شیرازه، همپایگی و... . در این جستار، ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب" القانون في الطب" ابن سینا با استفاده از مؤلفه‌های مذکور و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. برآیند پژوهش نشان می‌دهد مسعودی سعی کرده در اغلب موارد از روش‌های سازمان بندی معنایی استفاده کند تا متنی خوانا و روان ارائه دهد و مخاطب از این طریق، بتواند مفاهیم و مضامین را، راحت‌تر و بهتر دریافت کند. علاوه بر این مترجم با در نظر گرفتن موقعیت و بافت متن، متن عربی را به متن فارسی پیوند زده است و ترجمۀ او یک ترجمۀ قابل قبول و با کیفیت می‌باشد.
الكلمات الرئيسية [Persian]
تحلیل و پردازش شیوه‌های سازمان بندی معنایی در متن ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب "القانون في الطب" ابن سینا