دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان برگزار شد
10 May 2023

مشاهده گزارش تفصیلی دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی و تصاویر:👇
arabi.semnan.ac.ir/Zqw8