لینک شرکت در همایش به صورت مجازی
04 May 2023
لینک شرکت در همایش به صورت مجازی

لینک شرکت در دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی به صورت مجازی

https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

لطفا با درج نام خود به صورت کامل در بخش میهمان (Guest) وارد شوید.