ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)

كود المقالة : 1033-CNF0122169034 (R1)
المؤلفون
1عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
2استادیار گروه آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشگاه سمنان
3استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
المتسخلص
در حال حاضر دانشگاه‌ها علاوه بر ایفای نقش اصلی آموزش باید به تقویت مهارت‌ها و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان جهت ورود به عرصه کار و کارآفرینی بپردازند تا توسعه کارآفرینی در کشور محقق شود و میزان بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی کاهش یابد. در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان پرداخته شده است. تحقيق حاضر از منظر هدف، كاربردي و از منظر گردآوري داده و اطلاعات، تحقيق توصيفی- پيمايشي به شمار مي‌رود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه سمنان است که به روش تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار پرسشنامه‌ استاندارد شده براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان در ابعاد ریسک‌پذیری، خلاقیت و چالش‌طلبی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر در ویژگی‌های ريسك‌پذيري، روياپردازی، کانون کنترل درونی و چالش‌طلبي تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در بین دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد تفاوت معناداری در ویژگی‌های کارآفرینانه وجود ندارد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات
 
عنوان المقالة الخاصة بالمؤتمر [Persian]
ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)
المؤلفون [Persian]
علی ضیغمی، ميثم مدرسي، حبيب كشاورز
المتسخلص [Persian]
در حال حاضر دانشگاه‌ها علاوه بر ایفای نقش اصلی آموزش باید به تقویت مهارت‌ها و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان جهت ورود به عرصه کار و کارآفرینی بپردازند تا توسعه کارآفرینی در کشور محقق شود و میزان بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی کاهش یابد. در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان پرداخته شده است. تحقيق حاضر از منظر هدف، كاربردي و از منظر گردآوري داده و اطلاعات، تحقيق توصيفی- پيمايشي به شمار مي‌رود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه سمنان است که به روش تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار پرسشنامه‌ استاندارد شده براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان در ابعاد ریسک‌پذیری، خلاقیت و چالش‌طلبی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر در ویژگی‌های ريسك‌پذيري، روياپردازی، کانون کنترل درونی و چالش‌طلبي تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در بین دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد تفاوت معناداری در ویژگی‌های کارآفرینانه وجود ندارد.
الكلمات الرئيسية [Persian]
کارآفرینی، زبان و ادبیات عربی، ویژگی‌های کارآفرینانه، اشتغال‌زایی، دانشگاه سمنان