آسیب‌شناسی کارآفرینی در حوزه طبیعت درمانی برای دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیّات عربی

كود المقالة : 1014-CNF0122169034 (R1)
المؤلفون
1-
2دانش‌آموخته ارشد ادبیّات تطبیقی و دبیر آموزش و پرورش فردوس
المتسخلص
در جهان معاصر، کارآفرینی در حوزه‌های مختلف علمی، همواره رشدی قابل توجّه یافته است. کارآفرینی و تجاری‌سازی با عنوان هدف اساسی و غایی در هر رشته از علوم، ضامن بقای آن حوزه و گرایش بوده و تحوّل و پویایی را به جامعة هدف عرضه می‌کند. کارآفرینی در حوزه طبیعت درمانی و سلامت و بهداشت، برای رشتة زبان و ادبیّات عربی، بر مبنای توجّه به زوایای ناشناخته و شاید بعضاً مسکوت و مغفول آن، یکی از نقاط عطف و دقیقی است که برخلاف نظر عموم مردم که آن را محدود به برخی اشتغال‌های خاص و وابسته به نهادهای خاص می‌دانند، می‌تواند مسیرها، راهها و چشم‌اندازهای نوین و جدیدی را تعریف کند که شاید دیگران به آن توجّهی نداشته‌اند و چه بسیار که از مقابل آن به نحوی بی‌تفاوت عبور کرده‌اند. اما این موضوع به معنای حل مطلق مسائل نیست، بلکه به طور طبیعی، موانع و چالش‌هایی را به همراه دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، به آسیب‌شناسی کارآفرینی در حوزه طبیعت درمانی برای دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیّات عربی پرداخته است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که مواردی از قبیل: عدم جهت‌گیری در برنامه‌ریزی صحیح، عدم سرمایه‌گذاری در بخش طبیعت درمانی، عدم وجود رفتار شهروندی، تبلیغات و بازاریابی ضعیف، عدم مناسب‌سازی اصولی خدمات، کمبود نیروی متخصّص در حوزة توریسم درمانی، طرح قواعد ناکارآمد از جانب مؤسسات و فصلی بودن برخی از اشتغال‌های حوزة طبیعت درمانی از جمله چالش‌هایی است که می‌بایست با مشورت و همیاری صاحب‌نظران و متخصّصان، به شیوه‌ای خردمندانه
الكلمات الرئيسية
الموضوعات
 
عنوان المقالة الخاصة بالمؤتمر [Persian]
آسیب‌شناسی کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت برای دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیّات عربی
المؤلفون [Persian]
سمیه اقبالی نسب
المتسخلص [Persian]
در جهان معاصر، کارآفرینی در حوزه‌های مختلف علمی، همواره رشدی قابل توجّه یافته است. کارآفرینی در برخی از رشته‌های تحصیلی، ضامن بقای آن بوده و پویایی را به جامعة هدف عرضه می‌کند. در این حوزه، تجاری‌سازی، برای رشتة زبان و ادبیّات عربی، با توجّه به زوایای ناشناخته و بعضاً مسکوت و مغفول آن، یکی از نکات دقیق است که برخلاف نظر عموم که آن را محدود به برخی نهادهای خاص می‌دانند، می‌تواند راهها و چشم‌اندازهای جدیدی را تعریف کند که شاید دیگران به آن توجّهی نداشته‌، یا از مقابل آن بی‌تفاوت عبور کرده‌اند. اما این موضوع به معنای حل مطلق مسائل نیست و موانعی را به همراه دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و پژوهش‌های میدانی، به آسیب‌شناسی کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت برای دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیّات عربی پرداخته است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که مواردی از قبیل: عدم جهت‌گیری در برنامه‌ریزی صحیح، عدم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری سلامت، عدم وجود رفتار شهروندی، تبلیغات و بازاریابی ضعیف، عدم مناسب‌سازی اصولی خدمات، کمبود نیروی متخصّص در حوزة گردشگری سلامت و فصلی بودن برخی از اشتغال‌های حوزة گردشگری سلامت از جمله چالش‌هایی است که می‌بایست با مشورت و همیاری صاحب‌نظران و متخصّصان، به شیوه‌ای خردمندانه و عالمانه مرتفع گردد.
الكلمات الرئيسية [Persian]
کارآفرینی، رشتة علوم انسانی، زبان و ادبیّات عربی، گردشگری سلامت، آسیب‌شناسی