جهت مشاهده آخرین رزومه و طرح درس اساتید محترم گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان روی اسامی ایشان کلیک نمایید:

 


اطلاعات اساتيد گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان

ت

نام و نام خانوادگی

مرتبه

تخصص

تلفن تماس

کد (023)

ايميل

1

دكتر بهنوش اصغري

استاديار

صرف ونحو/ فن ترجمه/ ادبيات قرآني

31532148

behnoosh.asghari(AT)semnan.ac.ir

2 دكتر علي ضيغمي

استاديار

مهارت های زبانی، آموزش زبان، ترجمه

31532164

zeighami(AT)semnan.ac.ir

3

دكتر شاكر عامري

دانشيار

متون نظم ونثر/ ادبیات معاصر

31532158

semnan.ac.irsh.ameri(AT)

4

دكتر صادق عسكري

دانشيار

نقد ادبی / ادبیات تطبیقی / روش تحقیق

31532182

semnan.ac.irs_askari(AT)

5

دكتر حبيب كشاورز

استاديار

مطالعات ترجمه، جامعه شناسی ادبیات

31532164

hkeshavarz(AT)semnan.ac.ir

6

دكتر سيد رضا ميراحمدي

استاديار

متون نظم ونثر/ بلاغت

31532182

semnan.ac.irrmirahmadi(AT)

7 دكتر علی اکبر نورسيده استاديار تحليل متون / نحو 31532158

semnan.ac.irnoresideh(AT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

فایل ها