اطلاعات اساتید گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

ت

نام و نام خانوادگی

مرتبه

تخصص

تلفن تماس

کد (023)

ايميل

1

دكتر احسان اسماعيلي طاهري

استاديار

صرف و نحو/ ترجمه

31533458

taheri(AT)semnan.ac.ir

2

دكتر بهنوش اصغري

استاديار

صرف ونحو/ فن ترجمه/ ادبيات قرآني

 

behnoosh.asghari(AT)semnan.ac.ir

3

دكتر محمود خورسندي

دانشيار

علوم بلاغی / صرف و نحو

31533482

khorsandi(AT)semnan.ac.ir

4

دكترعلي ضيغمي

استاديار

مهارت های زبانی، ترجمه

31533482

zeighami(AT)semnan.ac.ir

5

دكتر شاكر عامري

دانشيار

متون نظم ونثر/ ادبیات معاصر

31533464

sh.ameri(AT)semnan.ac.ir

6

دكتر صادق عسكري

دانشيار

نقد ادبی / ادبیات تطبیقی / روش تحقیق

31533482

s_askari(AT)semnan.ac.ir

7

دكتر حبيب كشاورز

استاديار

ترجمه، صرف و نحو كاربردي

31533464

hkeshavarz(AT)semnan.ac.ir

8 دكتر سيد رضا ميراحمدي استاديار متون نظم ونثر/ بلاغت 31533458

rmirahmadi(AT)semnan.ac.ir

9 دكتر علی اکبر نورسيده استاديار تحليل متون / نحو 31533464 noresideh(AT)semnan.ac.ir